Kursevi crnogorskog jezika za strance

Kurs je namijenjen ljudima iz inostranstva koji žive i rade u Crnoj Gori, a žele da aktivno koriste crnogorski jezik, kako u svakodnevnim, tako i u poslovnim situacijama. Nastava se odvija na engleskom jeziku.

Kurs crnogorskog jezika traje 4 mjeseca. Nastava se organizuje dva puta sedmično u blok časovima po 90 minuta.

Tokom kursa se koristi komunikativna metoda, tako da se stečeno znanje uspješno koristi u svakodnevnim životnim situacijama. Ravnomjerno se usavršavaju sve četiri jezičke vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govor.

Po završetku kursa vrši se provjera znanja, nakon čega se izdaju certifikati.

Predavači

Nastavni kadar čine iskusni predavači, koji su zaduženi da organizuju nastavu po standardima IH Cambridge Centra, koja je pod stalnim nadzorom Direktora nastave. Time se postiže uvid u sve segmente kursa, kao i stepen napretka svakog polaznika.

Nastavna sredstva i oprema

Upotrebom savremenih nastavnih sredstava (kompjuteri, CD-playeri, TV i interaktivne table) postiže se veća efikasnost tokom nastave, a predavanja postaju interesantnija i raznovrsnija. Udžbenici koji se koriste su usklađeni sa određenim nivoima znanja i omogućavaju da se gramatičke forme savladavaju prema planiranom programu.

Cijena

Cijena četvoromjesečnog kursa iznosi EUR 270.